V-STROM 1050 Side Case Bracket – Upper (MY20)

47500-06810

$65.34

The Upper Side Case Bracket is required to install the side case set (93100-31820) on the V-Strom 1050.

Fitment:
V-Strom 1050: 2020

Vehicles

  • V-STROM 1050 (2020) (discontinued)